Wellpapp

Wellpapp

Wellpapp produceras av 100% förnyelsebara energikällor och är helt återvinningsbart. Materialet byggs upp av olika skikt papper som kallas för liner och fluting. Linern är det plana pappersarket som det vågiga pappret (flutingen) är hoplimmat med. Genom värme och ånga formas vågorna på pappret och för att sammanfoga skikten appliceras limmet enbart ovanpå topparna på flutingen. Limmet som används i processen är normalt baserat på en majsstärkelse.

Om wellpappen endast består utav två lager papper, kallas materialet för enkelsidig wellpapp. Om materialet istället består av tre lager kallas det för dubbelsidig wellpapp. För att skapa ännu hårdare och stabilare material kan även fem alternativt sju lager av papper sammanfogas. Materialet används till många olika ändamål och några exempel är:

- Pallsvep,
- Förpackningar,
- Slitslådor,
- Omslag,
- Rondeller,
- Tråg,
- Lock och
- Displayställ

Beroende på vilket ändamål wellpappen ska användas till ställs olika krav på tillverkaren. Wellpappen som används till slitslådor bör exempelvis inte användas till displayställ. Anledningen är att det ställs andra krav på både hållbarhet och ytskiktet för att kunna producera displayställ, därav kan även priset variera kraftigt från leverantör till leverantör. Ange därför alltid vad materialet ska användas till!