Integritetspolicy

Integritetspolicy

Senaste uppdatering: 2018-05-27

Policy avseende integritet

1. Allmänt
Vi på Ekograf vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?
2.1 EkoGraf Företagstjänst AB, med org. nr 556761-1842 och postadress Fleminggatan 7, 80260 Gävle (i denna policy kallat ”Ekograf”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när Ekograf tillhandahåller och marknadsför produkter och tjänster samt vid övriga kontakter med Ekograf, såsom besök på vår websida eller serviceärenden via e-post och telefon. Som personuppgiftsansvarig är det Ekograf ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

3. Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?
Ekograf samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du genomför köp och använder våra tjänster och att vi marknadsför och saluför våra produkter och tjänster.
• Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer.
• Identifikationsnummer, såsom organisationsnummer.
• Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris, rabatt och köphistorik.
• Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, belopp och betalningshistorik.
• Finansiell information som kreditupplysningar.
• Korrespondens och annan information om supportärenden såsom, anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med kundservice.
• Användargenererade data om din interaktion med Ekografs webbplatser, såsom IP-adress, enhetsinformation (teknisk information om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder t.ex. webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem), platsinformation samt klick- och besökshistorik som bland annat visar vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av.

4. Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig som kund?
4.1 Ekograf samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du genomför en beställning, besöker vår hemsida och när du på annat sätt har kontakt med Ekograf och lämnar uppgifter om dig. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att du ska kunna ingå avtal med Ekograf eller kontakta en 3:e part via vår hemsida.
4.2 Ekograf samlar även in vissa personuppgifter via cookies som loggar hur du använder vår webbplats och därmed vilket innehåll du föredrar. Du hittar mer information om hur vi använder oss av cookies i Cookie policy.

5. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?
Ekograf samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål. Dessa ändamål sätter de yttre ramarna för vad vi får använda dina personuppgifter till. Nedan förklarar vi ändamålen med vår behandling och ger exempel på vilka behandlingsaktiviteter som sker under respektive ändamål. Observera att vissa av dina personuppgifter kan behandlas för flera ändamål.
a) Hantera beställningar och köp
Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat identifiera dig och kontrollera din ålder, skicka orderbekräftelse, hantera betalning för beställda produkter och varor samt bedöma vilka betalningssätt vi kan erbjuda dig (baserat på kontaktuppgifter, beställda varor, betalningshistorik och finansiell information), leverera beställningar, avisera om leverans samt hantera reklamations- och garantiärenden avseende köpta produkter och tjänster.
b) Skicka vidare information till 3:e part
När du fyller i formuläret kontakta oss på displayst.se skickas informationen direkt till Exochco AB, som är producent av display materialen. I detta läge agerar Ekograf som en vidarebefordrare av informationen som ni fyller i.
c) Fullgöra rättsliga förpliktelser som krävs av Ekograf
Personuppgifter behandlas för detta ändamål för att vi ska kunna uppfylla krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna som Ekograf samlar in inom ramen för detta ändamål inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen, köpet eller den aktivitet som ger upphov till våra rättsliga förpliktelser.

6. Vilka är de legala grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?
För att Ekograf ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för varje ändamål som uppgifterna behandlas för. De lagliga grunderna som vi baserar vår behandling på är beskrivna i detta avsnitt. Observera att flera lagliga grunder kan vara tillämpliga för samma behandling.
a) Rättslig förpliktelse
Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som krävs av Ekograf, exempelvis att dokumentera betalningsuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen.
b) Avtalsförpliktelser
Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund eller för att kunna ingå avtal i ett senare skede.
c) Berättigat intresse
Denna grund innebär att vår behandling baseras på en s.k. intresseavvägning av berättigat intresse. Med detta menas att behandlingen sker för att Ekograf bedömer att vi har berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse att inte få personuppgifterna behandlade. På denna grund behandlar vi bland annat dina personuppgifter för att förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet. Om vi bedömer att brott eller försök till brott har begåtts och vi gör en polisanmälan kommer Ekograf även fortsätta att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
7.1 Ekograf kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Därutöver kan Ekograf komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist eller om en anmälan om brott har lämnats in till Polismyndigheten.

8. Vilka delar vi dina personuppgifter med?
8.1 Ekograf lämnar ut dina uppgifter till Exochco AB när du skickar ett meddelande via ”kontakta oss” på www.displayst.se. För att tydliggöra detta, behöver du acceptera att vi skickar information till Exochco AB på formuläret.
8.2 Ekograf kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att Ekograf ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

9. Var lagrar vi dina personuppgifter?
Ekograf kommer att hantera dina personuppgifter inom EU/EES.

10. Rätt till din egen data
10.1 Ekograf ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår längst ner i denna policy. Dina rättigheter:
• Rätt till tillgång till dina personuppgifter
• Rätt till rättelse av dina personuppgifter
• Rätt till radering av dina personuppgifter
• Rätt till dataportabilitet
• Rätt till begränsning av behandling
10.2 Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner i denna policy. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

11. Tillämpning och ändring av integritetspolicyn
11.1 Den senast uppdaterade versionen av Ekografs integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.
11.2 Ekografs har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på Ekografs webbplats. Vi kan även komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av integritetspolicyn.

12. Kontaktuppgifter
EkoGraf Företagstjänst AB
Fleminggatan 7
80260 Gävle
Sverige